स्वास्थ्य सेवा कर बारेमा जानौं


१. स्वास्थ्य सेवा कर कसले असूल गर्नु पर्दछ ?
-नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा
बाहेकका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति,संस्था वा निकायहरुले ।

२. स्वास्थ्य सेवा कर को दर कति हो ? कुन मूल्यमा असूल गर्नु पर्दछ ?
-५ प्रतिशतले बीजक मूल्यमा असूल गर्नु पर्दछ ।

३. कुन कुन शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
-स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति,निकाय वा संस्थाले सेवा प्रदान गरे वापत आफ्ना सेवाग्राहीसँग
प्राप्त गर्ने सबै शुल्कमा ।

४. स्वास्थ्य सेवा करको रकम र विवरण कहिले बुझाउनु पर्दछ ?
– साउन देखि कार्तिक सम्मको मंसिर २५गते भित्र ।
– मंसिर देखि फागुनसम्म को चैत्र २५गते भित्र ।
– चैत्र देखि आषाढसम्मको साउन २५गते भित्र।

५. एक्सरे, प्रयोगशाला शुल्क जस्ता विरामीसँग लिइने अन्य शुल्कमा पनि शिक्षा सेवा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
-पर्दछ ।

६. तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सेवा कर बुझाएन भने के हुन्छ ?
-वार्षिक १५ प्रतिशतले ब्याज तिर्नु पर्दछ ।

७. तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सेवा करको विवरण बुझाएन भने के हुन्छ ?
-प्रति विवरण रु.१००० जरिवाना तिर्नु पर्दछ ।

९. स्वास्थ्य सेवा शुल्क छली गरेमा के हुन्छ ?
-कर अधिकृतले स्वास्थ्य सेवा कर निर्धारण गर्न सक्नेछ र निर्धारण गरेको रकमको २५ प्रतिशत
रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।


१०. कुन कुन खाता राख्नु पर्छ ? के खाता प्रमाणित गर्नु पर्दछ ?
-स्वास्थ्य सेवा कर निर्देशिकाको अनुसूची २ बमोजिमको बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित
गराई प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

११. के मैले आफु खुशी बीजक जारी गर्न पाउँछु ? कि कुनै ढाँचा तोकिएको छ ?
-अहँ, पाउनुहुन्न । स्वास्थ्य सेवा कर निर्देशिकाको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा बीजक जारी गर्नुपर्छ ।

१२. के मैले कम्प्युटरबाट बीजक जारी गर्न पाउँछु ? मैले के गर्नु पर्दछ ?
-पाउनुहुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्वीकृती लिई कम्प्युटरबाट बीजक जारी गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि सफ्टवेयर खरिद बिक्री सम्झौताको प्रतिलिपि, सफ्टवेयर खरिद गरेको बीजकको
प्रतिलिपि र सफ्टवेयरको विवरण संलग्न राखी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ ।

१३. मैले कम्प्युटरबाट बीजक जारी गर्न स्वीकृती पाएको छु ? मैले के के शर्त पालना गर्नु पर्दछ ?
– कम्प्युटरबाट जारी गरिएको बीजकको एक प्रति प्रिन्ट गरी फायलमा राख्ने व्यवस्था
गर्नुपर्दछ ।
– स्वास्थ्य सेवा कर निर्देशिकाको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा बीजक जारी गर्नुपर्छ ।
– बीजक नम्बर परिवर्तन नहुने गरी सफ्टवेयर तयार गरेको हुनुपर्दछ ।
– एक पटक जारी गरेको बीजकमा पुनः संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु हुदैंन,गर्नु पर्ने भएमा
डेबिट,क्रेडिट नोटको माध्यमबाट मात्र संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

१४. कर अधिकृतले गरेको स्वास्थ्य सेवा कर निर्धारण वा कारोबार बन्द गर्न दिएको आदेश उपर
पूनरावलोकन गर्न पाइन्छ वा पाइदैन ? पाइन्छ भने कहां कति दिन भित्र निवेदन दिन सकिन्छ ।

पाइन्छ । त्यस्तो सुचना वा आदेश पाएको मितिले ३० दिन भित्र आन्तरिक राजस्व विभागका
महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सकिन्छ ।

१५. पूनरावलोकनको लागि निवेदन दिंदा धरौटी राख्न पर्छ वा पदैन ?
-पर्छ । निर्धारित स्वास्थ्य सेवा कर रकम मध्ये विवाद रहित स्वास्थ्य सेवा कर र जरिवाना रकम बुझाई
विवादित स्वास्थ्य सेवा कर र जरिवाना रकमको एक तिहाई रकम नगद धरौटी राख्नु पर्दछ ।
४. कार्यविधि तथा अन्य
१. कार्यालयमा विभिन्न कामका लागि निवेदन पेश गर्दा कुन कामका लागि कुन शाखामा पेश गर्नु पर्दछ ?
स्थायी लेखा नम्बर,मू.अ.करदर्ता, अन्तःशुल्क ईजाजत,विवरण दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सोधपूछः
करदाता सेवा शाखामा कर भुक्तानी, अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी बिषय संकलन शाखा, कर परिक्षण
सम्बन्धी बिषय कर परिक्षण शाखामा
२. आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आफूलाई आवश्यक निर्णय, आदेश, फैसला, पर्चा वा अन्य
कागजातहरु प्राप्त गर्ने प्रक्रिया के हो ?
नक्कल लिनु पर्ने निर्णय आदेश, फैसला, पर्चा वा अन्य कागजातहरु लेखा अवधि समाप्त भएको
मितिले तीन वर्षभित्र निवेदन दिएमा मुलुकी ऐन, कागज जाँच महलको १७ नम्बर बमोजिम प्राप्त
गर्न सकिन्छ ।
३. विवरण तथा कर भुक्तानी सम्बन्धी बिषयमा संशोधन गर्नु परेमा के गर्नु पर्दछ ?

कर भुक्तानी सम्बन्धी बिषय भए संकलन शाखामा र अन्य बिषय भए करदाता सेवा शाखामा
सम्पर्क गर्नु पर्दछ ।
४. कारोबारको दर्ता सम्बन्धी बिषय ( स्थान आदि कुरामा ) परिवर्तन भएमा के गर्नु पर्दछ ?
परिवर्तन भएको प्रमाण राखी करदाता सेवा शाखामा सम्पर्क गर्नु पर्दछ ।
५. कर संकलनमा सहयोगी बैंकहरु
१. के मैले आफ्नो खाता भएको बैंकमा नै कर वापतको रकम दाखिला गर्न सक्छु ?
अहँ, सक्नुहुन्न । नेपाल सरकारले राजस्व बुझ्न स्वीकृती दिएका बैंकहरुमा मात्र कर
वापतको रकम दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. नेपाल सरकारले राजस्व बुझ्न स्वीकृती दिएका बैंकहरु कुन कुन हुन ?
नेपाल राष्ट््र बैंकका तोकिएका शाखाहरु ।
राष्ट््िरय बाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखाहरु ।
नेपाल बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरु ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरु ।
बैक अफ काठमाडौं लि. का तोकिएका शाखाहरु ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाहरु ।

प्रकाशित मितिः     १८ मंसिर २०७५, मंगलवार ०७:५९  |