कम्पनीले विवरण नबुझाएमा कसरी/कति जरिवाना लाग्दछ ?


कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३१ वा १५६ बमोजिमको विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा देहाय बमोजिम जरिवाना हुनेछः-

(1) म्याद भुक्तानी भएको तीन महिनासम्मका लागि,
रु. १,00,000 देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. १,०००।
रु. २५,००,००१ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. २,०००।
रु. १,००,००,००१ देखि माथि चुक्ता पुँजी भएमा रु. ५,०००।
(2) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि
रु. १,00,000 देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. १,५००।
रु. २५,००,००१ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. ३,०००।
रु. १,००,००,००१ देखि माथि चुक्ता पुँजी भएमा रु. ७,०००।
(3) खण्ड (ख) बमोजिमको म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि
रु. १,00,000 देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. २,५००।
रु. २५,००,००१ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. ५,०००।
रु. १,००,००,००१ देखि माथि चुक्ता पुँजी भएमा रु. 10,०००।
(4) खण्ड (ग) बमोजिमको पनि म्याद भुक्तानी भइसकेकोमा प्रत्येक वर्षको लागि
रु. १,00,000 देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. ५,0००।
रु. २५,००,००१ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएमा रु. 10,०००।
रु. १,००,००,००१ देखि माथि चुक्ता पुँजी भएमा रु. 20,०००।
 1. माथि उल्लेख भएको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई हुने सरहको जरिवाना हुनेछ।
 2. म्याद भुक्तान भएको अवधि गणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट गरिनेछ।
 3. तपशीलका विवरण, सूचना वा जानकारी तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा महिनाको रु. २००। जरिवाना लाग्नेछ तर यस्तो जरिवाना एक आर्थिक वर्षमा एकहजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन। ती विवरणहरु निम्नानुसार छन् –
  • प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन दफा (२१.१)
  • शेयर बाँडफाँडको विवरण दफा (३१)
  • धितोपत्र कारोबारको संझौता (३२.२)
  • संचालकहरुको पदवहाली भएपछि पेश गर्ने लिखित जानकारी दफा (92.३)
  • लेखापरीक्षक नियुक्ति र सोकी जानकारी दफा (111)
  • एकल शेयरधनीको मृत्य दफा (१53)
  • कम्पनी गाभ्ने विशेष प्रस्ताव दफा (१७७)
  • दर्ता पश्चात कार्यालयको ठेगाना विवरण दफा (१८४)
प्रकाशित मितिः     १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:४०  |